Hieronder een forse greep uit het aanbod van workshops en lezingen tijdens het preekfestival. Informatie over de preciese tijdstippen/locaties volgt eind augustus.

Let op: er worden telkens zo’n 8 programma’s simultaan aangeboden. Sommige workshops kennen een gelimiteerd aantal bezoekers. Er zal dus gekozen moeten worden...

Vijf vragen die vanuit de moderne literatuur zijn te stellen aan predikanten

Tjerk de Reus, die onlangs cum laude promoveerde op een proefschrift over Ad den Besten, is een onverzadigbare boekenwurm. Hij formuleert aan de hand van allerlei fragmenten uit moderne literatuur vijf vragen aan predikanten. Tijdens zijn workshop komen namen voorbij van Ilja Pfeifer, Arnon Grunberg, Peter Buwalda en Marieke Lucas Rijneveld.

Mijn eerste jaar in de pastorie

Ga er maar aan staan. Over je intredepreek kon je nog een tijd nadenken, maar daarna moest je je draai vinden in het wekelijkse ritme. Studeren, schrijven, schrappen, oefenen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Hoe doorsta je de eerste maanden in de pastorie – vooral met het oog de prediking. Hoe vind je je ritme? Hoe blijf je fris? Wat helpt, wat niet? Enkele predikanten blikken terug op hun beginperiode als predikant:

Ds. Annemarie Six-Wienen (Benschop), ds. Barbara Lamain (’t Woudt-Den Hoorn), ds. Thijs van Meijeren (Hoevelaken) en ds. Eleonora Hof (Ieper, België).

Contextueel preken (I)

Wat is de context waarin we missionair preken en welke implicaties heeft die context voor de inhoud en vorm van onze preken?

Een lezing door dr. Gert-Jan Roest. Hij is zowel pionier (hij werkte voor 15 jaar bij Via Nova Amsterdam) als theoloog en missioloog (theologische universiteit te Kampen; Protestantse kerk).

Contextueel preken (II)

Welke invloed heeft je context op je preek? Beïnvloedt die alleen de vorm, of ook de inhoud? We gaan het onderzoeken. We luisteren naar 5 korte preken van 7 minuten te luisteren over dezélfde tekst, maar in verschillende contexten. Welke verschillen horen we, welke overeenkomsten? Wat pikken we hieruit op over het preken in onze eigen context?

We horen 5 korte preken van: Rikko Voorberg (dominee zonder kerk, een kunstenaar zonder opleiding en een activist zonder spandoek, Amsterdam), Nico van Splunter (achterstandswijk Rotterdam Spangen) Pieter Kars van de Kamp (plattelandsgemeente, Grijpskerk).

Gespreksleider: Ds. Nynke Dijkstra-Algra is theologisch beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk.

Contextueel preken - hoe doe je dat zelf? (III)

Nu gaan we zelf aan de slag. We schrijven van een korte preek over dezélfde tekst, maar voor de eigen context.

Deze sessie is een vervolg van Contextueel preken (II).

Beide sessies kunnen ook los gevolgd worden.

Het fenomeen ‘stadsdominees’: Wat en waar brengt het?

Opeens was het fenomeen er: predikanten die zichzelf ‘stadsdominee’ noemden. De term heeft iets uitdagends, iets ruims, iets innoverends, een soort ‘volksdominee 2.0’. Maar wat houdt het in, waar brengt het deze dominees: op welke plekken, en misschien nog belangrijker: wat brengt het deze dominees, qua inzichten en observaties.

Hopelijk meer dan het oude cliché dat ‘de wereld wel meevalt’? Hopelijk iets waarmee heel de kerk geholpen zou kunnen zijn?

Met 4 stadsdominees uit de praktijk: Werner Pieterse (Amstelveen), Tom de Haan (Haarlem), Mariska van Beusichem (Zwolle) en Diederiek van Loo (Amersfoort)

Spiritualiteit van de predikant: Woord. Geest. Stilte.

Hoe kan preken tot een gebeuren worden waarin we aandachtig aanwezig zijn in Gods aanwezigheid? Hoe gaan Woord, Geest en stilte een verbinding aan die tot een verdiepende ervaring van het evangelie leidt? In deze workshop verkennen we samen de kansen van een contemplatieve homiletiek. We nemen ook tijd voor een contemplatieve stilte-oefening.

Dr. Jos Douma is predikant (Zwolle), docent spiritualiteit aan de ETF in Leuven en al jaren gefascineerd door de verbinding van prediking met spiritualiteit.

Eigentijdse vertolking?

Welke woorden kies je om aloude theologische begrippen vandaag te verhelderen? Welke betekenis dient de context te hebben op ons theologisch taalgebruik in (missionaire) verkondiging? Wat gebeurt er met inhoud als je speelt met taal? Welke taal raakt mensen nu echt? Vragen waarop de theologen-publicisten Alain Verheij en Reinier Sonneveld, elk op eigen wijze, intuïtief en onderbouwd een antwoord op geven.

Hoe lukt het hen om op een aansprekende, verrassende en frisse manier woorden te geven aan aloude verhalen en klassieke begrippen?

Altijd leerling

Wie preekt, blijft leren preken. Wat helpt om in en van de eigen preekpraktijk te leren? Opleiders aan theologische universiteiten geven een kort statement over hoe zij aankijken tegen de vraag: hoe leer je preken? Daarna gaan we met elkaar in gesprek over hoe je kunt blijven leren preken. We leren van elkaars ‘good practices’.

Sprekers: Kees van Dusseldorp, docent homiletiek, TU Kampen, Maarten Kater, docent homiletiek, TU Apeldoorn, Theo Pleizier, docent homiletiek, PThU-Groningen, Ciska Stark, docent homiletiek, PThU-Amsterdam.

Ga zitten en houd je vast: Vijf profetische pitches

Het profetische is problematisch verweven met prediking. Het profetische is een stuwende kracht in prediking, maar prediking kan ook een remmende kracht op het profetische hebben. In deze sessie vijf theologen die zich qua onderzoek of qua bediening verhouden tot het profetische. Het is bij uitstek een thema waarin preek, kerk en cultuur elkaar raken.

Jan-Jaap van Peperstraten (priester, Heemstede), Eep Talstra (emeritus-hoogleraar OT, VU), Jan-Martijn Abrahamse (docent CHE, Baptistenseminarium), Kees van Ekris (Areopagus) en Trees van Montfoort (auteur ‘Groene theologie’- gevraagd). Gespreksleider: Bert de Leede.

Tweegesprek: Prediking als gevecht om de ziel

In een van zijn preken beschrijft Henk Stoorvogel (VE-Zwolle) zijn preken als een gevecht om de ziel. Er staat iets op het spel in de kerk, namelijk of je door God opgeraapt wordt, of dat je blijft liggen. Die notie heeft diepe wortels in onze traditie: In de Dordtse Leerregels, bijvoorbeeld, wordt al heel snel over prediking gesproken. Paul Visser (Noorderkerk, Amsterdam) kent deze traditie en deze motieven goed, in zijn preken is hij op eenzelfde manier bezig met een gevecht om de ziel. In deze sessie ontmoeten ze elkaar: wat is hun herkenning, wat zijn de vragen aan elkaar, waar zit theologisch, communicatief en homiletisch het verschil?

Arjan Plaisier over prediking ‘tussen de sacramenten in’

Theoloog Arjan Plaisier, oud-scriba van de PKN, voorganger van De Fontein, Apeldoorn, houdt van prediking, van taal, van theologie. Maar hij verzet zich tegen een protestantisme dat zich los zingt uit de catholica. Ook qua prediking. Prediking, zo stelt hij, moet contact hebben met de sacramenten. In deze kritische bijdrage over prediking, legt Plaisier uit hoezeer de preek aan kracht verliest, wanneer ze opgaat in retorische, theologische en communicatieve finesse, maar de integrale theologische verhouding tot de sacramenten verliest.

‘Met heel je hart, je verstand, je ziel, je kracht en heel je lichaam’

Regelmatig is op televisie het spotje te zien: hoe een klant die Alzheimer heeft in een bakkerswinkel vriendelijk geholpen. Bij het kiezen van een brood helpt men ‘dementievriendelijk’.

Het ligt voor de hand dat een geloofsgemeenschap, het vieren en de preken ook ‘dementievriendelijk’ is. In deze workshop krijgt u voorbeelden en tools hiertoe aangereikt.

Workshopleider: Rieke Mes was o.a. werkzaam als geestelijk verzorger en werkt vanaf 2014 als freelance-pastor. Ze promoveerde op een studie over geestelijke verzorging voor mensen met dementie. Tijdens de workshop deelt ze haar kennis en ervaring. ‘In een verpleeghuis is preken vaak een woord van bemoediging spreken. Het doen ervaren van geleefde spiritualiteit vind ik de grond van de preek.’

Bevinding in de prediking

Bevinding is een aanduiding voor een vorm van spiritualiteit of geloofsbeleving. Het is de diepe persoonlijke ervaring dat wat God zegt en doet waar is in je eigen leven. Deze ervaring moet je ‘ondervinden’. Dat doe je als het besef dat je tegenover God een schuldig mens bent, heel existentieel in je doordringt. Daarnaast ervaar je de rijkdom van Gods genade in Jezus Christus. Het is een één-op-één-ervaring met hele diepe verwondering.

Het thema ‘bevindelijke prediking’ roept verschillende reacties op, van uiterst negatief tot en met een kritiekloze positieve houding. In deze workshop vertelt Arie van der Knijff hoe bevindelijke prediking in de Gereformeerde Gemeenten functioneert. Wim van Vlastuin reageert hierop vanuit zijn eigen benadering van bevindelijke prediking die opkomt vanuit de gemeenschap met Christus.

Arie van der Knijff verdedigde onlangs zijn proefschrift over bevindelijke prediking in de Gereformeerde Gemeenten.

Wim van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme en houdt zich in die hoedanigheid bezig met spiritualiteit in de verkondiging.

‘Dorpsprediking’

Het ging in de kerk veel te veel en te vaak over de stad en over suburbia, maar amper over de dorpen en de provincie. De stad, ach de stad en de stadse theologen, het op hoge poten spreken over innovatie en succes, we kennen het inmiddels. Nacht van de theologie als kitsch-versie van het Boekenbal. Gelukkig is er een beweging op gang gekomen over ‘kerk-zijn op het dorp’.

Het gaat dan wel heel snel over het gebouw, het gemeenschapsleven en de sociale cohesie van de dorpsgemeenschap. Maar kun je deze aandacht voor het dorp ook omzetten in prediking? We vragen Jacobine Gelderloos en/of Betsy Nobel voorbeelden van ‘local preaching’, prediking die ingaat op wat er in het dorp speelt; daarnaast nodigen we twee dorpsdominees uit, die met hart en ziel van het dorp houden, en laten zij zien hoe het dorp doorademt in hun preken.

‘Waarachtigheid is hier belangrijker dan waarheid’

Wir sind alle im Gefängnis: preken voor boeven en andere gewone mensen.

Preken in de gevangenis is een misleidende term. de preek is een belangrijk element in de kerkdienst in de gevangenis, maar pas betekenisvol in relatie met de kerkgangers en in de gehele liturgische context. ‘Mijn ervaring is dat je niet ‘buiten’ kunt leren om in de gevangenis te preken, maar wel in de gevangenis kunt leren om voor ‘buiten’ te preken’, zegt workshopleider: Sietse Visser, justitiepredikant.

Preken in een migrantenkerk / Preaching in a migrant church

(Let op: Voertaal van deze workshop is Engels!)

Er zijn zo’n 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. De samenwerking tussen de ‘traditionele’ Nederlandse kerken en migrantenkerken blijft vaak beperkt tot het delen van een gebouw. Er is nog een wereld te winnen als het om die samenwerking gaat! Daarom een interactieve presentatie over preken in een migrantenkerk: Hoe bereid je je als prediker voor? Wat is de rol van de preek in de dienst? Wat is vooral belangrijk als je preekt in de context van een migrantenkerk/gemeenschap?

Spreker en workshopleider drs. Samuel John Ekpo is theoloog en werkt bij Stichting Mara als stafmedewerker voor het project “Geloof in Den Haag” – met als taak het opzetten van een netwerkorganisatie van internationale en migrantenkerken. Daarnaast is hij o.a. voorganger van de gemeente ‘Throne of David’ in Zoetermeer (onderdeel van de Redeemed Christian Church of God).

Op de woorden letten - in de leer bij dichters

Wie preekt werkt met taal, wie een gedicht schrijft ook. Kunnen ‘predikers’ iets leren van dichters, bijvoorbeeld hóe je werkt met taal? Een preek is geen gedicht en een gedicht is geen preek en toch is er verwantschap. Kees Bregman publiceerde over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff. Hij ontwikkelde naast de preek-als-betoog en de preek-als-verhaal een derde talige vorm: de preek-als-gedicht. Beeldend vermogen, zeggingskracht, verrast en geraakt worden, bewust werken met stiltes – daarover gaat het. We sluiten aan bij recent werk van Esther Naomi Perquin (*1980), Dichter des Vaderlands 2017-2019. Hoe zegt zij wat? En wat valt daarvan te leren? Drie kwartier verkennen wat je kunt met poëzie in de preek, hoe taal van dichters het taalgebruik in preken beïnvloedt , opfrist, sterk maakt, enz.

Workshopleider: Dr. Kees Bregman (*1959), predikant van de Oude Kerk van Soest.

(Maximaal 16 deelnemers)

De stem van vrouwelijke predikers en the preaching body

Hoe klinkt de stem van vrouwelijke predikers? Is die wel als apart fenomeen te onderscheiden? Maakt het verschil of je als man of als vrouw (s)preekt?

In een korte lezing geeft dr. Ciska Stark een overzicht van de resultaten van recent onderzoek hiernaar. Daarna verkennen we deze kwesties gezamenlijk.

Dr. Ciska Stark is directeur onderwijs en universitair hoofddocent Praktische Theologie (Liturgie en Homiletiek) aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Preektijgerinnen’ door de eeuwen heen

Er zijn veel meer historische getuigenissen en preken van predikende vrouwen (bijvoorbeeld uit de Moderne Devotie) dan vaak gedacht wordt. We lezen en bespreken enkele preekfragmenten van vrouwelijke predikers door de eeuwen heen. Drie panelleden nemen hun favoriete fragment mee.

Moderator: ds. Elsbeth Gruteke-Vissia (predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde en radiopresentator)

Panelleden: dr. Eleonora Hof (missioloog en predikant in Ieper - België), ds. Jantine Veenhof (predikant van de Marcuskerk en Kerk in Laak te Den Haag) en een kerkhistoricus.

Workshop voor max. 30 personen

Geen blad voor je mond? Ambt tussen professie en confessie

Geroepen hoge en heilige woorden te spreken, terwijl je ook maar een mens bent. Woorden die zouden besterven op je lippen, als niet…. Een openhartig gesprek over het profiel van de predikant – ambachtsman en ambtsdrager - in de praktijk, met name met het oog op de prediking.

Tua res agitur.

Workshopleider: Maarten Kater, hoogleraar praktische theologie, is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en sinds 2013 fulltime verbonden aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA).

Hier sta ik, kan het ook anders?

Als predikant ben je geroepen om je kerntaken te vervullen. Dat vraagt energie, maar geeft ook energie. Er zijn echter zoveel dingen om je eigenlijke werk heen die je helemaal leeg kunnen zuigen. Hoe voorkom je dat dit gebeurt? Hoe blijf je dicht bij je eigenlijke roeping?

Kan het ook anders?

Ds. Peter den Admirant, sinds 1980 predikant, eerst in de Nederlandse Hervormde Kerk en vanaf 2004 binnen de PKN. Was van 1992-1998 zendingspredikant in Chili, uitgezonden namen de GZB.

Kinderen in de kerkdienst

Hoe voer ik een gesprek met de kinderen tijdens het kindermoment? Hoe zorg ik dat, wanneer kinderen in de dienst blijven, zij met de preek aan de slag kunnen?

Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar het antwoord op deze vragen door kennis te maken met inzichten uit de kindertheologie. Theoretische begrippen als ‘kind als actief subject’, ‘wederkerige ontsluiting’ en ‘theologiseren met, van en voor kinderen’ passen we praktisch toe op een preek die we kort geleden gehouden hebben of binnenkort gaan houden.

Corina Nagel-Herweijer is onderwijskundige en HBO-theoloog en heeft zich gespecialiseerd in de godsdienstdidactiek. Als specialist school & kerk werkt zij voor JOP, Jong Protestant.

Ds. Irma Pijpers studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is predikant in de Protestantse Gemeente Zutphen, waarbij zij ook bijzondere aandacht heeft voor het jeugdwerk. Daarvoor werkte ze als specialist Vieren bij JOP. Daarnaast is zij eindredacteur bij De Eerste Dag voor de rubriek Anders Gedaan.

Preken die jongeren raken

Hoe weten jongeren tussen de 15 en 20 jaar zich betrokken bij de preek? Wanneer zeggen zij door de preek iets van God te ervaren? Nelleke Plomp deelt inzichten en uitkomsten van haar onderzoeken rond dit thema. Met elkaar gaan we op zoek naar de vertaling in de eigen praktijk.

Nelleke Plomp werkt bij de Protestantse Kerk in Nederland. Ze houdt zich een aantal jaar bezig met het onderwerp ‘jongeren en preken’ door onderzoek en het spreken van jongeren en predikanten over dit thema. “Jongeren horen zich thuis te voelen in de kerkdienst, dus ook bij de preek. In gesprek met jongeren valt mij steeds het verlangen om samen met predikant te zoeken naar woorden van God op.”

Maximaal 35 deelnemers

Actief luisteren

Hoorder zijn van de preek betekent niet dat je passief bent en de preek maar over je heen laat komen. Je kunt ook actief luisteren. Het is goed als de prediker de hoorder stimuleert om dat te doen. De HGJB-bijbelleesmethode SOLVAT bevat elementen die niet alleen helpen om actief te lezen, maar ook om actief te luisteren.

Workshopleider: Herman van Wijngaarden (HGJB). Met een aantal collega’s ontwikkelde hij de SOLVAT-methode, die hij zelf ook toepast als hij preekt in zijn gemeente of spreekt voor jongeren.

Lessen uit een pioniersplek

Dr. Hanna Rijken, dirigente van het Vocaal Theologen Ensemble, geeft leiding aan een ‘hoogliturgische’ pioniersplek, met evensongs etc.

Ze deelt haar ervaringen – de preek komt nogal eens ter sprake in de gesprekken die ze voert met geïnteresseerden. In de context van een evensong is de preek ook een issue: bijv ter inleiding op een cantatedienst of choral evensong. ‘Soms word je als dominee gevraagd om in 5 minuten een reflectie op de teksten te geven, waarin je ook aandacht besteedt aan de muziek. Vaak zitten in de kerk veel mensen die op zondagmorgen niet (meer) naar de kerk gaan, maar wel van sacred music houden. Hoe kun je de muzikale en theologische boodschap verbinden?’

‘Enkel onze plicht gedaan?’

Elk kerkverband kent wel een paar uitgesproken preektijgers. Sterkte persoonlijkheden, met een lange staat van dienst, tientallen jaren preekervaring.

In deze workshop gaan we met enkele van hen in gesprek. Onder andere Piet de Jong (Rotterdam) en Wessel ten Boom (Didam).

In hoeverre is hun preekwerk in de loop der tijd veranderd? Welke invloeden hebben ze ondergaan? Welke ontwikkelingen zien ze bij zichzelf, bij anderen? Waar komt het vandaag op aan? Welke balans maken ze op? Zoiets als de lui in de gelijkenis: ‘We zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan’ of…?

Schrijf je preekschets

Het voorbereiden van een preek kan een eenzaam gebeuren zijn. Exegetische aantekeningen, ideeën voor invalshoeken voor een preek, een verhaal, een passende popsong, een kindermoment van collega-voorgangers kunnen helpen. Maar dan moet die exegese wel nét wat dieper graven dan wat je zelf al kunt bedenken, en de ideeën moeten je eerder inspireren tot een eigen uitwerking dan tot slaafse navolging. Hoe schrijf je een preekschets die jezelf en anderen verder helpt?

Workshopleider: ds. Arjan Berensen, predikant (PKN) te Nieuw-Vennep en webredacteur van Preekwijzer.

Ontwerp een preek die staat als een huis

Ontwerp een preek die staat als een huis

Tijdens deze workshop ervaar je hoe je een goede structuur ontwerpt die gebaseerd is op het Bijbelgedeelte en gericht op je hoorder. Je maakt een mindmap volgens de IKEA-methode: een inspirerend intro, een krachtige kern, erkenning en een activerende afsluiting.

Workshopleider: Paulien Vervoorn, spreker, trainer, oprichter van Geloofwaardig Spreken en auteur van het gelijknamige boek.

Boeiend Preken

Komt je boodschap niet over zoals je zou willen? (S)preek je te saai of monotoon, of kunnen mensen er moeilijk hun aandacht bij houden? In deze workshop leer je hoe je je stem op een levendige en afwisselende manier kunt inzetten, zodat mensen geboeid naar je blijven luisteren!

“Een goede boodschap verdient een goede spreker!” Dat is het motto van Dixit stem-, uitspraak- en presentatietraining voor kerkelijke sprekers. Nynke Duijzer-Algra, opgeleid als logopedist, traint en coacht predikanten, voorgangers, theologiestudenten, ouderlingen en kerkelijk werkers in het helder, duidelijk en boeiend overbrengen van hun boodschap. Zij is als trainer verbonden aan de TUA, TUK en PEP. Meer info vind je op www.dixit.info.

Maximaal 12 deelnemers

Laat de verbeelding preken

Een goed verhaal heeft een afloop die je zelf mag dromen. Het zet de fantasie van de lezer aan het werk. Zouden we in de preek ook meer aan de verbeelding over moeten laten? En welke (praktische) lessen vallen hierin te leren van de literatuur?

Interactieve workshop, onder leiding van Arie Kok, auteur, redacteur en schrijfcoach. Hij schreef drie romans, werkt o.a. voor diverse bladen en voor de literaire uitgeverij Mozaïek. Als kerkganger ondergaat hij elke week een preek en vindt daar meestal wel wat van.

Maximaal 15 deelnemers

Wat moet ik zeggen?

Je hebt het handwerk gedaan: gelezen en geluisterd. Je ziet al wel wat mogelijkheden voor een preek. Maar er komt niet één duidelijke boodschap bovendrijven. Daarmee gaan we aan het werk. Hoe kom je van luisteren tot spreken? Welke vragen stel je bij de overgang tussen de tekstoriëntatie en de preekfocus? In de workshop helpen we elkaar en krijg je verschillende perspectieven aangereikt. Neem je preekvoorbereiding mee (voor de komende zondag?), die nog niet tot een uitgewerkte preek heeft geleid.

Workshopleider: dr. Kees van Dusseldorp, docent homiletiek en coördinator Praktijklijn, Theologische Universiteit Kampen.

Spiritualiteit van een voorgegeven Schrift?

Wereldwijd leest de kerk volgens een vaste orde uit de Bijbel, zodat het niet uitmaakt waar je die zondag bent: in de Sint Pieter te Rome, een methodistenkerkje op Malta, een baptistengemeente op de Filippijnen of een vermaning van de Canadese mennonieten.

Overal klinken dezelfde lezingen! De Reformed Church in America noemt dit gemeenschappelijk leesrooster ‘by far the most successful and practical ecumenical progress in Christian worship since the Second Vatican Council.’ Het is ook de leeswijze van Protestantse Kerk in Nederland (Dienstboek). Het Liedboek is op dit stramien samengesteld. Hoe verhouden die meerdere lezingen per zondag zich tot elkaar? Wat betekent het te preken in de liturgische context van een lees- en zingrooster? En dus vanuit de spiritualiteit van een voorgegeven Schrift? Op welke wijze spreekt de actualiteit mee? Deze workshop is informatief (hoe het in elkaar zit) en praktisch (hoe het werkt). Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 12.

Workshopleider: Klaas Touwen is eindredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging en voorzitter van de Commissie Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.

Speeddate - Women Only

Je begint net met preken of doet dat nog niet zo heel lang - en je bent benieuwd naar de ervaringen van vrouwen die dat al een aantal jaren doen. Deze speeddate biedt je de kans om al je vragen te stellen en je te laten inspireren door ervaren prediksters – ze introduceren zichzelf met een citaat uit een eigen preek.

Met in ieder geval: ds. Jasja Nottelman (studentenpastor in de EUG in Utrecht en academiepastor aan de PThU), ds. Elsbeth Gruteke-Vissia (predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde en radiopresentator) en ds. Jantine Veenhof (predikant van de Marcuskerk en Kerk in Laak te Den Haag).

Ik en jij. Brengen preken ons bij elkaar?

Het beluisteren en beoordelen van een preek beperkt zich vaak tot de individuele beleving. ‘Wat heb ik eraan’ en ‘hoe voed het mij’? Waarom zou ik geen preek van internet beluisteren? Tegelijk maken hoorders deel uit van een geloofsgemeenschap. Hoe dragen preken bij aan de opbouw van de gemeente? Een korte lezing over het ‘wij’ en het ‘ik’ in de preek. Met nagesprek.

Inleider: Theo Pleizier (1975) geeft homiletiek aan de Groningse vestiging van de PThU. Hij is geboeid door de vraag hoe preken ook een pastorale functie hebben: de zorg voor de geloofsgemeenschap als geheel.

Laat de kinderen tot Mij komen… in hun eigen ruimte!?

Het zijn mooie idealen: vieren dat we één gemeente zijn waar jong en oud samen komen en hun geloof mogen beleven. Maar staan er tussen droom en daad niet zozeer praktische maar vooral inhoudelijke bezwaren? Kunnen kinderen niet veel meer tot hun recht komen als ze volledige aandacht krijgen: in een aparte kindernevendienst? En is dat ook niet beter voor de volwassenen? Of is er juist alles te zeggen voor de gezamenlijkheid?
In deze workshop verkennen we de voor- en nadelen van gezamenlijk en afzonderlijk vieren en maken we kennis met verschillende manieren van aanpak!

Workshopleiders: Erik Renkema, associate lector en docent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit aan hogeschool Windesheim, en Bert Karel Foppen, predikant Bethlehemkerk in Den Haag.